ΟΔΗΓΙΕΣΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Μορφή Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν Ερευνητικές Eργασίες και Επισκοπήσεις.   Οι εργασίες πρέπει να εντάσσονται στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής και να επιλέξουν ΜΙΑ από τις παρακάτω επιλογές:

 • Προφορική εργασία
 • Αναρτημένη εργασία
 • Προφορική ή αναρτημένη εργασία

 

Β. Διαδικασία κρίσης εργασιών

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή.  Η κρίση μπορεί να οδηγήσει:

α) στην αποδοχή της εργασίας, ως προφορική ανακοίνωση

β) στη αποδοχή της εργασίας, ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster)

γ) στην απόρριψη της εργασίας

 Κατά τη διαδικασία κρίσης, επιπλέον θα ληφθούν υπόψη:

 1. Η πρωτοτυπία της υποβαλλόμενης εργασίας (να μην έχει παρουσιαστεί σε άλλο συνέδριο).
 2. Η συνάφεια με την (ενδεικτική) θεματολογία του συνεδρίου.
 3. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη εργασία.
 4. Η ικανοποιητική παρουσίαση βιβλιογραφίας κι αναφορών.
 5. Η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού σελίδων γραφής της εργασίας.

Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την αποδοχή των εργασιών.

Γ. Οδηγίες συγγραφής εργασιών

 • Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
 • Πρέπει να περιλαμβάνουν : περίληψη, λέξεις κλειδιά, εισαγωγή, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία.
 • Αν επιθυμούν οι συγγραφείς μπορούν να συμπεριλάβουν δύο είτε διαγράμματα και/ή φωτογραφίες συνολικά.
 • Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1000 λέξεις (χωρίς να υπολογίζεται η βιβλιογραφία).
 • Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου που παρουσιάζεται παρακάτω.

 

Δ. Οδηγίες μορφοποίησης εργασιών

(που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο της Π.Ε.Β. «Μια νέα εποχή για τη Βιολογία : Ευκαιρίες και προκλήσεις στην μετά COVID εποχή»)

Το διάστημα θα πρέπει να είναι μονό, τα περιθώρια 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές, ο τύπος των γραμμάτων Times New Roman και το χρώμα των γραμμάτων μαύρο. Όπου χρειάζεται στοίχιση δεξιά-αριστερά ή στο κέντρο αυτή πρέπει να γίνεται με τις κατάλληλες επιλογές για τη μορφοποίηση της παραγράφου και όχι με τη χρήση κενών.

Σημαντικές επισημάνσεις:

 • Όλες οι εκτεταμένες περιλήψεις των εργασιών θα είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών που θα εκδοθεί με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
 • Πέντε (5) φοιτητικές εργασίες (πρώτο και δεύτερο όνομα στην εργασία να είναι φοιτητών), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ε.Ε., θα παρουσιαστούν, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή των συγγραφέων στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς (μόνο τα δύο πρώτα ονόματα και εφόσον είναι φοιτητές) θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ΕΕ στις 23-10-2022 ώστε να μην προβούν στην εγγραφή τους.
 • Φοιτητές θεωρούνται οι κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής) η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται με την φόρμα εγγραφής ως αποδεικτικό της ιδιότητας

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η Ε.Ε. θα βραβεύσει και τις τρεις (3) καλύτερες αναρτημένες εργασίες.