ΚΟΣΤΟΣΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την Π.Ε.Β. αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 30-11-2022 ή κανονική εγγραφή μετά τις 30-11-2022 και μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00).

Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω:

Το Κόστος Εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει: